लिखित नतिजाहरु

२०७९-१२-२७
२०७९।१०।२८ २०७९।११।१६ २०७९।११।२०
२०७९।१०।१५ २०७९।११।१४ २०७९।११।१५
२०७९।१०।७ २०७९।१०।२४ २०७९।१०।२४
२०७९।१०।७ २०७९।१०।२३ २०७९।१०।२३
२०७९।१०।६ २०७९।१०।२३ २०७९।१०।२३
२०७९।०९।२९ २०७९।१०।१५ २०७९।१०।१९
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।१२ २०७९।१०।१२
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।११ २०७९।१०।११
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।११ २०७९।१०।११
२०७९।०९।२१ २०७९।१०।०९ २०७९।१०।०९
२०७९।०९।२१ २०७९।१०।०९ २०७९।१०।०९
२०७९।०९।०१ २०७९।०९।१८ २०७९।०९।२२