लिखित नतिजाहरु

२०७९।१०।१५ २०७९।११।१४ २०७९।११।१५
२०७९।१०।७ २०७९।१०।२४ २०७९।१०।२४
२०७९।१०।७ २०७९।१०।२३ २०७९।१०।२३
२०७९।१०।६ २०७९।१०।२३ २०७९।१०।२३
२०७९।०९।२९ २०७९।१०।१५ २०७९।१०।१९
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।१२ २०७९।१०।१२
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।११ २०७९।१०।११
२०७९।०९।२५ २०७९।१०।११ २०७९।१०।११
२०७९।०९।२१ २०७९।१०।०९ २०७९।१०।०९
२०७९।०९।२१ २०७९।१०।०९ २०७९।१०।०९
२०७९।०९।०१ २०७९।०९।१८ २०७९।०९।२२