कार्यालयको परिचय

 1. परिचय

नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमाप्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ।संघीय सरकारको प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बमोजिमको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै आयोगको गठन, काम, कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७६ साल साउन १५ गते प्रमाणीकरण भएको थियो।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा (३) बमोजिम २०७७  साल चैत्र ९  गते अध्यक्ष लगायत  सदस्यहरूको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन भई  पूर्णता पाएको छ। र आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुको शफथ  ग्रहण २०७७ चैत्र १८ गते सम्पन्न भएको थियो 

 

 1. आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको बिवरणः

पद

नाम

फोटो

नियुक्ति मिति

अवकाश हुने मिति

माननीय अध्यक्ष

श्री यज्ञ राज बोहरा 

 

२०७७।१२।०९

 

माननीय सदस्य

श्री लक्ष्मण बहादुर खड्का 

 

२०७७।१२।०९

 

माननीय सदस्य

श्री भागरथी राना

 

२०७७।१२।०९

 

 

 

 1. आयोगको काम,कर्तव्य र अधिकार:

प्रदेश लोक सेवा  आयोग ऐन २०७६ को दफा ७  ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहने व्यवस्था गरेको छ–

(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमानियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ।

(२)    प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ।

(३) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।

(४) प्रदेशसरकार वा स्थानीय तहबाट निवृत्तीभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन।

(५) देहायका विषयमाआयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः-

 1. प्रदेशनिजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयकालागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
 2. प्रदेशनिजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा,
 3. प्रदेशनिजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति,बढुवा र विभागीयकारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
 4. प्रदेशप्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
 5. कुनै एक प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अर्कोप्रकारको प्रदेशनिजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारीसेवाबाट प्रदेशनिजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा सेवा परिवर्तनवा स्थानान्तरण गर्दाउम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
 6. आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमाबहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा,
 7. प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीयसजायको विषयमा।

(७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा प्रदेश सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ।

 1. सचिवालय संरचना सम्बन्धी विवरण

आयोगको परिच्छेद–४ दफा ११ मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश राजधानीमा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने र आयोगले प्रदेश भित्रको अन्य स्थानमा आवश्यकता अनुसार आयोग अन्तर्गतका कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देहायअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा (१२) को १ मा आयोगको कार्य संचालन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक  पर्ने कर्मचारीहरु को व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस प्रदेश लोक सेवा आयोगमा प्रशासनिक प्रमुख देखि निम्न स्तरका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन  भइरहेको छ ।

 

क्र. सं.

पद

श्रेणी/तह

सेवा

समूह

दरबन्दी संख्या

पद पूर्ति

रिक्त

कैफियत

सचिव

रा.प.प्रथम/अधिकृतस्तर एघारौ तह

प्रशासन/शिक्षा

 

-

 

अधिकृत नवौं/दशौं

अधिकृतस्तर नवौं/दशौं

प्रशासन/शिक्षा 

 

-

 

अधिकृत सातौं/आठौं

अधिकृतस्तर सातौं/आठौं

प्रशासन

सा.प्र.

-

 

अधिकृत सातौं/आठौं

अधिकृतस्तर सातौं/आठौं

प्रशासन

लेखा

-

 

अधिकृत सातौं/आठौं

अधिकृतस्तर सातौं/आठौं

न्याय

कानून

-

 

अधिकृत सातौं/आठौं

अधिकृतस्तर सातौं/आठौं

शिक्षा

 

-

 

कम्प्यूटर इञ्जिनियर सातौं/आठौं

अधिकृतस्तर सातौं/आठौं

इञ्जि./विविध

विविध

-

 

   ८  निजि सचिब  अधिकृतस्तर सातौं/आठौं  प्रशासन            १       -    १   

९ 

सहायक/अधिकृत पाँचौं/छैठौं

अधिकृतस्तर पाँचौं/छैठौं

प्रशासन

सा.प्र.

 

१० 

कम्प्यूटर अधिकृत छैठौं

अधिकृतस्तर छैठौं

विविध

 

१ 

-

 

११

सहायक पाँचौं

सहायकस्तर पाँचौं

प्रशासन

सा.प्र.

-

 

१२

सहायक पाँचौं

सहायकस्तर पाँचौं

प्रशासन

लेखा

-

 

१३

कम्प्यूटर अपरेटर पाँचौ

सहायकस्तर पाँचौं

विविध

 

६ 

-

 

१४

ह.स.चा.

 

 

 

-

करारमा

१५ 

का.स.

 

 

 

५ 

-

करारमा

जम्मा

४५

१५

३०

 

 

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन् र प्रत्येक महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरु रहेका छन् ।