विज्ञापन

बिज्ञापन न. बिज्ञापनको शिर्षक विवरण प्रकाशन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति Action
प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा , समूहका पाचौं तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सूचना २०७९।९।२७ २०७९।१०।१७ २०७९।१०।२४
स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको पाचौै तह, नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र., लेखा समूह , सहायक/लेखासहायक/ आ २०७९।०८।२८ २०७९।०९।१९ २०७९।०९।२६
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल इञ्‍जि सेवा,सिभिल समूह, पाँचौं र चौथो तहका पदहरुको खुला तथा समा २०७९।०३।०८ २०७९।३।२८ २०७९।४।३
प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुको खुला तथा सम २०७९।०२।११ २०७९।२।३१ २०७९।०३।०७
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको २०७९।०१।१४ २०७९।२।३ २०७९।०२।१०
प्रदेश निजामती सेवा तर्फको वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह,वनरक्षक पदको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना २०७८।१२।०९ २०७८।१२।२९ 2078.12.29