विज्ञापन

बिज्ञापन न. बिज्ञापनको शिर्षक विवरण प्रकाशन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति Action
प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तहका प्राविधिक पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वार हुने बढुवा सूचना २०८१-०२-११ २०८१-०२-३१ २०८१-०३-०६
प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तहका प्राविधिक पदहरुको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वार हुने बढुवा सूचना २०८०-०९-०२ २०८०-०९-२२ २०८०-०९-२९
स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा , समूहका चौथो तहका प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सूचना २०८०-०१-१४ २०८०-०२-०३ २०८०-०२-१०
प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा , समूहकाचौथो तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सूचना २०७९।१०।२६ २०७९-१०-२६ २०७९-११-१७
प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा , समूहका पाचौं तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सूचना २०७९।९।२७ २०७९-१०-१७ २०७९-१०-२४
स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको पाचौै तह, नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र., लेखा समूह , सहायक/लेखासहायक/ आ २०७९।०८।२८ २०७९-०९-१९ २०७९-०९-२६
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल इञ्‍जि सेवा,सिभिल समूह, पाँचौं र चौथो तहका पदहरुको खुला तथा समा २०७९।०३।०८ २०७९-०३-२८ २०७९-०४-०३
प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुको खुला तथा सम २०७९।०२।११ २०७९-०२-३१ २०७९-०३-०७
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको २०७९।०१।१४ २०७९-०२-०३ २०७९-०२-१०
प्रदेश निजामती सेवा तर्फको वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह,वनरक्षक पदको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना २०७८।१२।०९ २०७८-१२-२९ २०७९-०१-०६