प्रदेश तथा स्थानीय तह तर्फको सहायकस्तर चौथो तहका प्राविधिक पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना