विषयविज्ञ वा विशेषज्ञले रोष्टर सूचीमा नाम समावेश गराउने सम्बन्धी सूचना