क्र. सं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल /बिल समाप्ति मिति निवेदन प्राप्त भएको मिति बिल समाप्ति मिति रकम कैफियत