परिक्षा केन्द्र

बिज्ञापन न. विवरण परीक्षा मिति समय फाइल
सहायकस्तर चौथो तहका अप्राविधिक पदहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना 2080-09-03 11:00
इञ्‍जि, सिभिल, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको केही परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०-६-२७ ८: ३०
सहायकस्तर चौथो तहका प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-६-६-२७ ८: ३०
सहायकस्तर चौथो तहका प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-५-१६-२३ ८: ३०
सहायकस्तर चौथो तहका अप्राविधिक पदहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-५-३० ८: ३०
सहायकस्तर पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-४-२७ ८: ३०
सहायकस्तर पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-३-१६-३० ४ः३०
स्थानीय सरकारी सेवा प्रशासन, सा.प्र./लेखा, सहायक/लेखा सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०८०-२-१९-२१ ३ः००
स्थानीय सरकारी सेवा प्रशासन, सा.प्र./लेखा, सहायक/लेखा सहायक परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।११।११ ११ः ००
नेपाल इञ्‍जि सेवाको, विभिन्न समूह, चौथो र पाँचौं तहका सहायक स्तरका पदहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।०७।३०
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई.समूह, चौथो तहका अ.हे.व.पदहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।०७।३० ९:00
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको, विभिन्न समूह, चौथो तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।०५।१५
वि.नं. ५०८-५१२/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह,प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।५।२५ ११ः ००
वि.नं. ५०१-५०७/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा,ज.फ. समूह,वनरक्षक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना २०७९।०५।११ ११ः ००