सहायक पाँचौं तहका प्राविधिक र सहायक चौथो तहका अप्राविधिक पदका विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिइ परीक्षा दस्तुर बुझाई दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी सबै उम्मेदवारहरूबाट मात्र पुनःदरखास्त (Re-Application) आव्हान सम्बन्धी सूचना