प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना