नेपाल स्वास्थ्य सेवाको, विभिन्न समूह, चौथो तहका पदहरुको परीक्षा मिति तथा समय तोकिएको सूचना