वि.नं. १०१-१०३/०७९-८०, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. पदको मिति २०७९।११।२७ गते सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना ।